Om Västlänk

 

Organisation

 

Täckningsområde
 

Föreningens ändamål

 

Föreningen, vars medlemmar är stadsnätsägare, har till ändamål att genom samverkan:
 

  • Främja bredbandsutvecklingen i Västsverige
  • Understödja och utveckla medlemmarnas verksamheter;
  • Möjliggöra bättre nåbarhet och bättre tjänsteutbud till invånare och näringsliv inom medlemmarnas stadsnätområden;
  • Utgöra ett för medlemmarna aktivt nätverk för kompetens- och erfarenhetsutbyte inom exempelvis marknadsföring, nätutbyggnad, avtal och juridik, samt drift och teknik i syfte att stärka medlemmarnas verksamhet och konkurrenskraft;
  • Företräda medlemmarnas intressen gentemot branschen, myndigheter och andra intressenter;
  • Bedriva aktiv omvärldsbevakning i syfte att skapa en kunskap om omvärlden bland medlemmarna;
  • Vara en regional samarbetspart till Svenska Stadsnätsföreningen;
  • Fungera som en brygga mellan Netwest och medlemmarna då behov uppstår.